Zprávy | Z archivu rubriky


Novým rokem nabývá účinnosti nový občanský zákoník, který podstatným způsobem mění české soukromé právo. Obsáhlý kodex ponechává více prostoru pro dohodu stran. Změněnými pravidly se bude řídit například dědění, rodinné právo či uzavírání smluv. Kritici normě vyčítají rušení zaběhlých principů, které podle nich povede k nejistotě v právních vztazích. Ideou nového zákoníku je to, že jednotlivec by měl mít co nejširší možnost uspořádat si soukromý život podle svého. Většina ustanovení kodexu se proto použije pouze tehdy, pokud strany neprojeví jinou vůli. Tuto vůli omezuje hledisko dobrých mravů, veřejného pořádku a postavení osob včetně práva na ochranu osobnosti. Kodex nahradil normu z roku 1964, která byla mnohokrát novelizována. To zapříčinilo jeden z největších nedostatků starého zákoníku: roztříštěnost úpravy občanskoprávních vztahů v několika různých právních předpisech. Člověk tak při řešení své záležitosti musel sledovat nejen občanský zákoník, ale také například zákon o rodině, obchodní zákoník či další právní předpisy. Mezi hlavní změny, které občanský zákoník přináší, patří třeba to, že soudy již člověka nebudou moci plně zbavit svéprávnosti. V závěti bude možné nově uvést podmínku, bez jejíhož splnění dědic nezíská dědictví. Osvojit půjde i zletilou osobu, zvíře už nebude v právním smyslu považováno za věc.