J. Pehe: Myšlenka o plné asimilaci imigrantů je zcestná

23-07-2005

Ideologie multikulturalismu je hluboce mylná, je tragickým omylem současné západní civilizace, byla sem vnesena zvnějšku a všichni na ni doplácíme. Pokud chce někdo imigrovat, neměl by zůstávat zakotven ve svém původním prostředí. S těmito názory se minulou sobotu prezentoval prezident Václav Klaus v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Na české politické scéně to vyvolalo ostrou kritiku. Milena Štráfeldová Vám dnes nabízí pohled politologa Jiřího Pehe na myšlenky obsažené ve zmíněném prezidentově rozhovoru.

Vymezil se vůči současnému trendu multikulturalismu v tom smyslu, že lidé, kteří se rozhodli opustit svoji původní zemi a zamíří do nějakého jiného kulturního okruhu, by měli beze zbytku asimilovat a přijmout pravidla hry v té zemi, kam odcházejí. Jak se stavíte k tomu jeho názoru?

"Já si myslím, že za prvé by Václav Klaus potřeboval tuto věc jasněji definovat, protože vůbec není jasné, zda multikulturalismem myslí určitý stav věcí a stav myšlení, například v Evropě nebo v západní civilizaci, která je tolerantní vůči jiným kulturám a přijímá je jako rovnocenné, anebo zda-li tím myslí právní stav věcí, tedy že bychom měli přijmout určitá opatření, která by buď omezila příliv lidí z jiných kultur nebo by je nutila nějakým způsobem se asimilovat. V obou případech si myslím, že myšlenka, že by se lidé měli plně asimilovat, je dosti zcestná, mám-li to vyjádřit poměrně ostře."

Nebyl to také do jisté míry určitý populistický názor v tom smyslu, že dnes se cítí Západ ohrožen ze strany islámských zemí a mnoho lidí možná uvažuje podobným způsobem, jak to naznačil prezident Klaus, že by se Evropa a obecně Západ měly uzavírat před lidmi z jiných kultur z důvodu své bezpečnosti?

"Samozřejmě, že Václav Klaus to činí z populistických důvodů, ale myslím, že se zde dostává do ostrého konfliktu se svými ostatními názory, tedy s proklamovaným liberalismem, protože v celku není dost dobře možné zakazovat přistěhovalectví omezováním multikulturalismu, a zároveň chtít, aby například Evropa ekonomicky prosperovala. Je přece známo, že Evropa stárne, že se zde nerodí dostatečné množství dětí a ubývá obyvatel. Pokud Evropa bude chtít udržet svůj ekonomický růst a prosperitu, tak prostě musí přijímat přistěhovalce. I z ekonomických hledisek nám tedy měl Václav Klaus vysvětlit, jak si vlastně představuje situaci v Evropě například na pracovním trhu po uzavření se těmto přistěhovalcům. Jenom bych možná ještě dodal, že Václav Klaus v tom svém rozhovoru také mluvil tak, jako by ti přistěhovalci měli určitá kolektivní práva a žili si podle nějakých vlastních pravidel a že proto je nutné, aby se plně asimilovali. Skutečností ale je, že oni, stejně jako každý jiný občan evropských států, musí prostě respektovat všechny zákony toho kterého státu, a to, co je mimo tyto zákony, tedy například to, zda mluví svým jazykem ve své rodině nebo zda-li chodí na veřejnosti ve svém národním kroji, to zákonem zatím, Bohu dík, není regulováno. A to je myslím výrazem přirozené lidské svobody."

Na to jsem se právě chtěla zeptat. Nebyl vlastně tento jeho postoj i jakýmsi útokem na současnou koncepci občanských a lidských práv?

"Samozřejmě. Václav Klaus je vůbec kritický ke koncepci lidských práv.On tvrdí, že lidská práva jako koncept de facto neexistují, že si je vymyslely určité intelektuální elity, které je vnucují shora národním státům, a že to jediné, co můžeme skutečně realizovat, jsou určitá občanská práva, která chrání ten který národní stát. Problémem v tom útoku na multikulturalismus je to, že bychom skutečně museli výrazným způsobem omezit lidská práva těchto přistěhovalců a nutit je restriktivními administrativními metodami k tomu, aby se plně asimilovali, aby se přizpůsobili. Myslím si, že v tom, co říká Václav Klaus také není jasné to, co míní oním kolektivismem multikulturalismu, protože na jedné straně se dnešní imigrace skutečně děje skupinově nebo na základě určitých lidských práv, které mají za následek masový příliv imigrantů z jiných zemí, nebo na základě lidských práv o zcelování rodin a podobně. Na druhé straně si myslím, že v každém západním státě kromě Kanady jsou práva různých etnických kulturních komunit zcela založena na individuálních právech, nikoliv na kolektivních. Jedinou zemí, která uplatňuje kolektivní práva vůči etnickým skupinám, minoritám, atd. je Kanada. To, co říká Václav Klaus se mi zdá poněkud nebezpečnější, protože to je taková velmi široká ideologie, která by v podstatě uzavřela hranice Evropy a západního světa přistěhovalcům z jiných částí světa pod záminkou jejich odlišné kultury,"

soudí politolog Jiří Pehe.

23-07-2005