Archeologický výzkum potvrdil, že Kolín byl už od pravěku oblíbeným místem

23-03-2010

Kolín kdysi opěvoval místní rodák František Kmoch, později se u tohoto města se potkali také dva medvědi Břetislava Pojara...Kolín ale byl oblíbenou lokalitou už mnohem dříve, za své sídliště si jeho okolí zvolili lidé už v pravěku. Svědčí tom výsledky téměř dva roky trvajícího archeologického výzkumu.

Záchranný výzkum, který předcházel výstavbě silničního obchvatu okolo Kolína, byl největší akcí tohoto druhu vedenou Archeologickým ústavem AV v Praze. Na ploše s rozlohou okolo 40 hektarů bylo nalezeno velké množství dokladů lidského osídlení z různých období. Aby se vše zvládlo, spojilo své síly oddělení záchranných výzkumů s pracovištěm v Kutné Hoře, říká archeolog Jan Frolík:

"Takováto velká plocha v tak intenzivně v pravěku osídlené a využívané oblasti byla vlastně velikou výzvou, na níž bylo potřeba ověřit a propracovat metody toho, jak takto velikou plochu co nejdokonalejším způsobem na základě současné úrovně poznání prozkoumat tak, aby to investora nezdržovalo, abychom získali všechny poznatky a mohli s nimi potom pracovat. Toto se povedlo." Obchvat Kolína - v popředí se jako tmavší pruhy rýsují příkopy pravěkého kultovního objektu (rondelu), foto: ArÚObchvat Kolína - v popředí se jako tmavší pruhy rýsují příkopy pravěkého kultovního objektu (rondelu), foto: ArÚ

Vedoucí výzkumu Radka Šumberová uvedla, že naleziště je unikátní především možnostmi intepretace:

"My se tady pohybujeme v prostoru, který byl zřejmě od toho pravěku velice důležitý pro veškerá společenství, veškeré kultury, které se tady pohybovaly. Tady musely být četné brody a křížily se tady důležité obchodní stezky, od pravěku tady probíhaly stezky z jihu, z jižní Moravy, z Balkánu, z východní Evropy. Takže v tomto prostoru docházelo jednak ke vzájemné komunikaci a probíhal tady zřejmě i čilý obchod. Díky tomu, že jsme zjistili tu obrovskou intenzitu využívání tohoto prostoru, tak můžeme dál sledovat vývoj oblasti a zabývat se tím, jakým způsobem byla krajina využívána."

Jáma štítarského stupně knovízské kultury s keramickou nádobou a skeletem dítěte, foto: ArÚJáma štítarského stupně knovízské kultury s keramickou nádobou a skeletem dítěte, foto: ArÚ Ředitel archeologického ústavu Luboš Jiráň doplnil:

"My jsme měli neobvykle velkou plochu, na kterou jsme měli dost času na zkoumání. My jsme prováděli sice záchranný výzkum, ale v některých parametrech se rovnal těm dřívějším systematickým výzkumům, kdy se otevíraly velké plochy a bylo možno je zkoumat intenzivně."

Archeologických objektů bylo u Kolína prozkoumáno na sedm tisíc. Pocházely z různých období - neolitu, eneolitu, doby bronzové, železné, stěhování národů i z raného středověku. Odborníci objevili sídliště i pohřebiště, největší skupinu nálezů tvořila keramika. Nejvíce se mluvilo o několika neolitických rondelech, jakýchsi kruhových ohraničených areálech.

Postup výzkumu části vnějšího příkopu rondelu, foto: ArÚPostup výzkumu části vnějšího příkopu rondelu, foto: ArÚ "Naprosto ojedinělá koncentrace, kdy na tomto úzkém řezu krajinou jsou zaznamenány čtyři rondely a my můžeme předpokládat, že jich tam pochopitelně může být více, my máme vlastně jen takový úzký transekt krajinou. Tak tato koncentrace těchto nezvyklých objektů, u nichž vlastně dodneška nevíme, k čemu sloužily, tak ta je svým způsobem unikátní," upozornila Radka Šumberová.

V současné době archeologové vyhodnocují výsledky výzkumu, detailní analýzy a vědecké zhodnocení bude trvat několik let. O možnost prohlédnout si nejzajímavější nálezy nepřijde ani veřejnost, v roce 2011 si je lidé budou moci vidět na výstavě v kolínském muzeu.

23-03-2010